image
PODSTATA PSYCHOPATICKÉHO NÁSILÍ

PODSTATA PSYCHOPATICKÉHO NÁSILÍ


15. 02. 2017

Násilí páchané psychopaty je kvalitativně i kvantitativně odlišné od ostatních pachatelů. Má více predátorský charakter, je motivováno snadno identifikovatelnými cíli, pácháno necitelně a bez emočního kontextu. Někteří autoři uvádějí, že je motivováno primitivními nebo slabými emocemi (např. Arieti, 1967). Často toto jednání není pouhou reakcí na okolní události, ale pokusem ukázat sobě i okolí svou vlastní sílu.

Psychopati nemívají příliš blízké vztahy a kontakty s rodinou, přáteli i obecně. často mění místo působiště a dlouhodobě neplánují. Ve srovnání s ostatními pachateli jsou jejich oběťmi méně často členové rodiny, přátelé a příbuzní (Williamson et al., 1987). Většina vražd u nepsychopatů se děje za extrémního emočního vzrušení.  Oběťmi nepsychopatů jsou také častěji ženy, které se s pachatelem znají, zatímco oběťmi psychopatů jsou častěji neznámí muži. Násilí psychopatů je pomstou či odplatou nebo se objevuje během alkoholového opojení. Obecně jsou jejich činy chladnokrevné, agresivní a bez afektivního podtextu nebo jasných motivů. Psychopati častěji užívají zbraně a instrumentální agresi (Serin, 1991; Walsh, 1999). Po násilném činu vzrůstá jejich pocit vlastní síly a spokojenosti. Nepsychopati zažívají více pocity úzkosti, viny a strachu.

Některé výzkumy využívají AICS (Aggressive Incident Coding Sheet) (Cornell, 1993) pro odlišení instrumentálního násilí od reaktivního. Instrumentální násilí je nevyprovokované, zatímco reaktivní je často emocionální odpovědí na nějaký podnět. Jedinci vykazující instrumentální násilí mají také vyšší skóry v PCL-R, bývají impulzivní, nezodpovědní a neempatičtí (Cornell et al., 1996).

Vraždy páchané psychopaty jsou více motivovány externími cíli, jsou svou podstatou chladnokrevné, zatímco vraždy ostatních pachatelů jsou spontánní a reaktivní, často pod vlivem silných emocí (Woodworth, Porter, 2002). Faktor 1 PCL-R hraje významnou roli v predikci instrumentalisty vraždy. Bylo zjištěno, že čím vyššího skóru v PCL-R pachatel dosahuje, tím vyšší je podíl instrumentálního způsobu vraždy (u PCL-R skóru nad 20 je to 28,2 %, u skóru mezi 20-30 je to 67,4 %).